زمانبندی دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حسابداری

زمانبندی دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حسابداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

موضوع

تاریخ ارائه

ساعت ارائه

1

ملیحه دولتی

دکتر قدیری

دکتر سعیدی

بررسی تاثیر توانمندی مدیریت بر پایداری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1395/06/17

9:00

2

الهه محمدیان فر

دکتر قدیری

دکتر سعیدی

اثر اعتبار تجاری و وام بانکی بر نسبت کیوتوبین شرکت ها : رویکرد گشتاورهای تامیم یافته

1395/06/17

12:00

3

زهرا مجرد نیشابوری

دکتر قدیری

دکتر خداپرست

عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بر اساس رویکرد تجزیه و تحلیل رگرسیون چندکی

1395/06/17

10:30

4

زهرا رحیمیان

دکتر قدیری

دکتر صالحی

بررسی رابطه بین سرمایه گذاری و نقد شوندگی بازار سهام در سطوح مختلف فرصت ها و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1395/06/18

10:00

5

ملیحه ایزانلو

دکتر قدیری

دکتر لطفعلی پور

بررسی رابطه بین ویژگیهای هیئت مدیره و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1395/06/18

11:00

6

کاظم ادیب پور

دکتر موسوی

 

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1395/06/23

13:00

7

ملیحه درستکار

دکتر موسوی

دکتر قدیری

تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر سودآوری سازمانی : مطالعه موردی بانک ملت خراسان شمالی

1395/06/23

11:00

8

امین پیشینیان

دکتر موسوی

دکتر قدیری

بررسی تاثیر جریان نقدی بر رابطه بین خالص سرمایه در گردش و عملکرد

1395/06/23

12:00

9

نجمه عفتی شاد

دکتر موسوی

دکتر مربی

عدم تقارن اطلاعاتی ، جریان نقدی عملیاتی  و سرمایه گذاری غیر عادی

1395/06/23

10:00

10

مهدیه نصرتی

دکتر لطفعلی پور

دکتر قدیری

تخمین ارزش در معرض ریسک شرطی سبد سهام با استفاده از مدل FIGARCH-EVT شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1395/06/24

12:00

11

الهام وحدانی

دکتر موسوی

دکتر قدیری

برآورد مدلی پویا برای تصمیم گیری اهرم مالی

1395/06/24

09:00

12

فرزانه وحدانی

دکتر موسوی

دکتر قدیری

تاثیر حاکمیت شرکتی و نگرش سرمایه گذاران بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت

1395/06/24

10:00

13

ناهید رضایی

دکتر موسوی

دکتر مربی

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ساختار مالکیت با واسطه گری عملکرد مالی

1395/06/24

13:00

 

           

14

مهناز قرائی

دکتر موسوی

دکتر لطفعلی پور

آزمون سلسله مراتب تامین مالی در بازار سهام ایران بر اساس رویکرد  رگرسیون جندکی

1395/06/24

11:00
15
سعید بیچرانلو
 
دکتر سعیدی دکتر خداپرست ریسک تمرکز مشتریان و اثرات آن بر هزینه سرمایه

1395/06/28

 
11:00
 

 

منبع این مقاله : موسسه آموزش عالی غیردولتی حکیمان بجنورد
http://hakiman.ac.ir

آدرس این مطلب :
http://hakiman.ac.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=131