زمانبندی دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

زمانبندی دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

موضوع

تاریخ ارائه

1

طیبه چاستاره

دکتر لطفعلی پور

دکتر بهرامزاده

دکتر شیخ زاده

بررسی تاثیر شبکه های مجازی بر میزان فروش، از دیدگاه مدیران فروش (مورد مطالعه : کارخانجات فرآورده های لبنی استان خراسان رضوی)

06/08/95

ساعت 10

2

مژگان غلام نژاد

دکتر لطفعلی پور

دکتر بهرامزاده

دکتر شیخ زاده

بررسی رابطه بین تجارب برند، اعتماد و رضایت مشترکین به وفاداری برند (مورد مطالعه: اینترنت مخابرات شهرستان بجنورد)

06/08/95

ساعت 11

3

نسرین علی اصغرپور

دکتر لطفعلی پور

دکتر بهرامزاده

دکتر شیخ زاده

تاثیر مدیریت ریسک بر کارایی شرکتهای بیمه بورس اوراق بهادار تهران

06/08/95

ساعت 12

 

منبع این مقاله : موسسه آموزش عالی غیردولتی حکیمان بجنورد
http://hakiman.ac.ir

آدرس این مطلب :
http://hakiman.ac.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=149