زمابندی دفاع دانشجویان ارشد

زمانبندی دفاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حسابداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

موضوع

تاریخ ارائه

ساعت ارائه

5

فاطمه یگانه پهلوانلو

دکتر طالبی

دکتر لطفعلی پور

دکتر قدیری مقدم

بررسی رابطه بین تغییرات وجه نقد بر ارزش بازار با توجه به واکنش های سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

18/12/95

12

6

فرزانه صادقی

دکتر قدیری مقدم

دکتر لطفعلی پور

دکتر طالبی

بررسی ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری بر بازار سرمایه، شواهدی از بورس اوراق بهادار ایران

18/12/95

12:30

 

 

منبع این مقاله : موسسه آموزش عالی غیردولتی حکیمان بجنورد
http://hakiman.ac.ir

آدرس این مطلب :
http://hakiman.ac.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=166